Uw gegevens zijn
bij ons veilig

Gegevensbescherming

Real Garant Versicherung AG respecteert uw recht op informationele zelfbeschikking. Wij houden ons aan dat principe bij de opmaak van ons reclameaanbod en de verwerking van klantgegevens.
Wij respecteren uw gegevensbeschermingsrechten, in het bijzonder uw recht op informatie omtrent de gegevens die over u zijn opgeslagen. Hebt u nog vragen over gegevensbescherming, dan kunt u zich wenden tot de verantwoordelijke voor gegevensbescherming van de onderneming.

Technische gegevens

In samenhang met het gebruik van onze websites bewaren de internetservers om technische en organisatorische redenen gegevens zoals bijvoorbeeld de naam van de internetprovider, naam van de website waarvandaan u onze site hebt opgevraagd, de webpagina die u bij ons bekijkt, en de duur van uw bezoek. Deze gegevens verwerken wij statistisch om onze website te optimaliseren.

Cookies

Cookies zijn alfanumerieke identificatietekens die door middel van de webbrowser worden doorgestuurd naar de harde schijf van uw computer. Real Garant Versicherung AG gebruikt geen cookies.
Het systeem genereert wel zelfstandig cookies, die door middel van de webbrowser worden doorgestuurd naar de harde schijf van uw computer. Het gaat daarbij om zogenaamde niet-persisente (vluchtige) cookies voor het beheer van een websitebezoek. Op die manier hoeft u bij het invullen van verschillende formulieren niet altijd opnieuw uw persoonlijke gegevens in te voeren. In samenhang met het gebruik van onze websites gebruiken wij persistente (blijvende) cookies om gegevens te bewaren over de pagina’s die u bezoekt op onze website (volgen van het navigatiepad). Deze gegevens verwerken wij statistisch om onze website te optimaliseren. Uw gegevens worden uitsluitend voor statistische doeleinden gebruikt en ze zijn niet gepersonaliseerd.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een internetanalysedienst van Google Inc. („Google“). Google Analytics gebruikt cookies die een analyse van uw gebruik van onze websites en online diensten mogelijk maken. De informatie die door het cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt doorgaans doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen.

Op deze website werd de IP-anonimisering geactiveerd, zodat het IP-adres van de gebruiker eerst wordt ingekort door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte.
Enkel in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie aanwenden om het gebruik van de website door de gebruiker te analyseren, om rapporten samen te stellen over de websiteactiviteiten en om andere diensten die verband houden met het gebruik van de website en het internet, aan de websitebeheerder te bezorgen.
Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt doorgegeven, wordt niet gekoppeld aan andere gegevens van Google. U kunt de opslag van cookies verhinderen door uw browsersoftware overeenkomstig in te stellen; Dit aanbod wijst de gebruiker er echter op dat hij in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zal kunnen gebruiken.
De gebruikers kunnen bovendien voorkomen dat de gegevens die door het cookie zijn aangemaakt en die betrekking hebben op hun gebruik van de website (inclusief hun IP-adres), naar Google worden doorgestuurd en door Google worden verwerkt, door de browser plugin die onder de volgende link beschikbaar is, te downloaden en te installeren. De huidige link is: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Persoonsgebonden gegevens

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens alleen als u ze ons vrijwillig meedeelt in het kader van onze toepassingen (bijv. adreswijziging, offerteaanvraag, schadeaangifte). Uw gegevens worden alleen verwerkt voor de doeleinden waarvoor u ze ons hebt gegeven.
Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan herverzekeraars voor de beoordeling van het risico en de afhandeling van de herverzekering evenals voor de beoordeling van het risico en andere claims tegenover verzekeraars en/of dienstverleners.
Om uw gegevens door te sturen maken wij gebruik van moderne coderingstechnieken. Momenteel gebruiken wij de zogenaamde SSL-codering (Secure Socket Layer), aanbevolen door de Federale Dienst voor Veiligheid in de informatietechnologie. Dit is de beste technische standaard die momenteel bestaat. Zo kunnen uw gegevens, wanneer ze naar ons worden doorgestuurd, niet door anderen worden gelezen of gewijzigd.

Zo ziet een veilige verbinding eruit:
U herkent een website met veilige gegevensoverdracht aan het internetadres (URL), dat dan begint met “https://”. Tijdens de overdracht herkent u aan de browserinstelling of de gegevensoverdracht veilig gebeurt: Internet Explorer en Mozilla Firefox tonen dat een verbinding veilig is door een slot te plaatsen in de rechterhoek van de statusbalk. Bij Netscape Navigator verandert het open slot links onderaan in de statusbalk van de browser in een gesloten slot.

Vertrouwelijkheid

Met organisatorische en technische maatregelen garanderen wij de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Onze medewerkers en medewerksters zijn gebonden aan een vertrouwelijkheidsplicht.

Rechten van de betrokkenen

U kunt op het bovenstaande adres informatie opvragen over gegevens die over u bewaard worden. Daarnaast kunt u onder bepaalde voorwaarden om rectificatie of schrapping van uw gegevens verzoeken.
Verder kunt u het recht hebben om de verwerking van uw gegevens te laten beperken en om de door u verstrekte gegevens in een gestructureerd, gebruikelijk en machineleesbaar formaat te ontvangen.

Recht op bezwaar

U hebt het recht om zonder opgave van redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Als we uw gegevens verwerken ter behartiging van rechtmatige belangen dan kunt u tegen die verwerking bezwaar maken om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie. In dat geval verwerken we uw persoonsgegevens niet meer, tenzij we dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die uw belangen, rechten en vrijheden te boven gaan, of wanneer de verwerking gebeurt voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

Recht op intrekken van de toestemmingsverklaring betreffende de bescherming van gegevens

U hebt op elk moment het recht om uw toestemmingsverklaring betreffende de bescherming van gegevens in te trekken. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking ervan.

Recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

U hebt de mogelijkheid om zich met een klacht tot de bovengenoemde functionaris voor gegevensbescherming te wenden.

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of beroep in rechte hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat van uw verblijfplaats, uw werkplaats of de plaats van de vermoedelijke inbreuk, indien u van mening bent dat de verwerking van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens in strijd is met de AVG.

De voor ons verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit is:

Commission de la Protection de la Vie Privée
Rue de la Presse 35
BE-1000 Bruxelles

Naam en adres van de verantwoordelijke
De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens op realgarant.com en op de hiernaar verwijzende webpagina’s door de Real Garant Groep, zoals bedoeld in de AVG en andere bepalingen inzake gegevensbescherming is:

Real Garant Versicherung AG
Branch Office Belgium
Manta 12
9250 Waasmunster
België

Telefoon +32 52 8951 10
info.nl@realgarant.com

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming
Zurich Gruppe Deutschland
Gegevensbescherming van de Groep
D-50427 Köln
E-mail: dataprotection@realgarant.com

Informatie over het gebruik van uw gegevens

Hierbij informeren wij u over de verwerking van uw persoonsgegevens door Real Garant Versicherung AG voor Duitsland en de rechten die u toekomen op basis van de wet op de gegevensbescherming.

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking

Real Garant Versicherung AG/
Real Garant GmbH Garantiesysteme
Branch Office Belgium
Industriepark West 73
9100 Sint Niklaas /Belgium
Telephone +32 (0) 3 780 20 10
Fax +32 (0) 3 780 20 19
E-mail: info@realgarant.com

U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op het volgende adres

Zurich Gruppe Deutschland
Konzerndatenschutz
D-50427 Köln
E-Mail: datenschutz@zurich.com.

Doelstellingen en wettelijke basis van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (AVG), de Duitse federale wet op de gegevensbescherming (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG), de voor de gegevensbescherming juridisch relevante bepalingen van de wet op de verzekeringsovereenkomsten (Versicherungsvertragsgesetz, VVG) en alle andere relevante wetten.

Als u verzekeringsdekking aanvraagt, hebben wij de informatie die u daarbij verstrekt nodig om de overeenkomst af te sluiten en om het door ons te nemen risico te beoordelen. Als de verzekeringsovereenkomst tot stand komt, verwerken wij deze gegevens voor de uitvoering van de contractuele relatie, bijv. voor het opstellen van de polis of de factuur. Informatie over de schade hebben we bijvoorbeeld nodig om te controleren of er sprake is van een verzekeringsgeval en hoe hoog de schade is.

Zonder verwerking van uw persoonsgegevens is het afsluiten of uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst niet mogelijk.

Verder hebben wij uw persoonsgegevens nodig om verzekeringsspecifieke statistieken op te stellen, bijv. voor het ontwikkelen van nieuwe tarieven of om aan de voorschriften van bedrijfseconomisch toezicht te voldoen. De gegevens van alle bestaande overeenkomsten met Real Garant Versicherung AG gebruikt we voor een onderzoek en evaluatie van de volledige klantrelatie, bijvoorbeeld voor advies, met betrekking tot een aanpassing of aanvulling van een overeenkomst, voor coulancebeslissingen of om uitgebreide informatie te geven.

De wettelijke basis voor deze verwerkingen van persoonsgegevens voor precontractuele en contractuele doeleinden is art. 6 lid 1 b) van de AVG.

Wij verwerken uw gegevens ook om gewettigde belangen van ons of van derden te beschermen (art. 6 lid 1 f) AVG). Dit kan met name nodig zijn

  • om de IT-veiligheid en de IT-werking te vrijwaren,
  • voor de algemene beoordeling van uw klantrelatie met Real Garant Versicherung AG,
  • om misdrijven te voorkomen en op te lossen; wij gebruiken in het bijzonder gegevensanalyses om materiaal te vinden dat op verzekeringsmisbruik zou kunnen wijzen.

Verder verwerken wij uw persoonsgegevens om wettelijke verplichtingen na te komen, zoals wettelijke voorschriften, commerciële en fiscale bewaarverplichtingen, onze consultancyverplichtingen of onze adviesplicht. Als wettelijke basis voor de verwerking dienen in zulke gevallen de respectieve wettelijke bepalingen m.b.t. Art. 6 lid 1 c) AVG.

Mochten wij uw persoonsgegevens willen verwerken voor een doel dat hierboven niet vermeld wordt, dan zullen wij u hiervan in het kader van de wettelijke bepalingen vooraf op de hoogte brengen.

Categorieën ontvangers van persoonsgegevens

Herverzekeraars:
Wij verzekeren de door ons gedragen risico’s bij gespecialiseerde herverzekeringsbedrijven (herverzekeraars). Het kan hiervoor nodig zijn uw contract- en indien nodig uw schadegegevens door te geven aan een herverzekeraar, zodat die zich een beeld kan vormen van het risico of het verzekeringsgeval. Bovendien is het mogelijk dat de herverzekeraar, op basis van zijn bijzondere expertise, ons bedrijf ondersteunt bij de risico- of prestatiebeoordeling en bij de evaluatie van procedures. Wij geven uw gegevens alleen door aan de herverzekeraar voor zover dit nodig is voor de uitvoering van onze verzekeringsovereenkomst met u of voor zover dit nodig is om onze gewettigde belangen te beschermen.

Tussenpersoon:
Voor zover u voor uw verzekeringscontracten een beroep doet op een tussenpersoon (makelaar), verwerkt uw tussenpersoon de aanvraag-, contract- en schadegegevens die nodig zijn voor het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst. Ons bedrijf geeft deze gegevens ook aan uw tussenpersonen door voor zover zij de informatie nodig hebben om u bij te staan en te adviseren in uw verzekeringskwesties en financiële dienstverlening.

Gegevensverwerking in de bedrijvengroep:
Gespecialiseerde ondernemingen of afdelingen van onze bedrijvengroep voeren bepaalde gegevensverwerkingstaken centraal uit voor Real Garant Versicherung AG. In het overzicht van de dienstverleners van Real Garant Versicherung AG in de bijlage vindt u de bedrijven die aan een gecentraliseerde gegevensverwerking meewerken.

Externe dienstverleners:
Voor de naleving van onze contractuele en wettelijke verplichtingen doen wij deels een beroep op externe dienstverleners.

Een opsomming van de door ons ingeschakelde gemachtigden en dienstverleners met wie wij niet alleen tijdelijke zakelijke relaties hebben, vindt u in het overzicht van de dienstverleners van Real Garant Versicherung AG in de bijlage.

Andere ontvangers:
Verder kunnen wij uw persoonsgegevens nog aan andere ontvangers doorgeven, bijv. aan overheden, om te voldoen aan wettelijke meldingsplichten (bijv. socialeverzekeringsmaatschappijen, belastingdiensten of instanties belast met juridische vervolging).

Duur van de gegevensopslag

Wij wissen uw persoonsgegevens zodra die niet meer nodig zijn voor de hierboven genoemde doeleinden. Daarbij kan het gebeuren dat persoonsgegevens worden bewaard voor de periode gedurende dewelke een vordering tegen ons bedrijf kan worden ingesteld (wettelijke verjaringstermijn van drie of maximaal dertig jaar). Verder bewaren wij uw persoonsgegevens voor zover wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Dergelijke bewijs- en bewaarverplichtingen zijn onder meer bepaald in het Duitse Wetboek van Koophandel, de belastingwetgeving en de wet op het witwassen. De bewaartermijnen bedragen in die gevallen maximaal tien jaar.

Rechten van betrokkenen

Via bovenstaand adres kunt u informatie opvragen met betrekking tot de gegevens die we over u hebben opgeslagen. Verder kunt u onder bepaalde voorwaarden vragen om uw gegevens te corrigeren of te wissen. U kunt ook recht hebben op beperking van de verwerking van uw gegevens en recht op een kopie van de door u verstrekte gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat.

Recht van bezwaar

U hebt het recht om zonder opgaaf van redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing. Als wij uw gegevens verwerken om gewettigde belangen te beschermen, kunt u tegen die verwerking bezwaar maken om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie. Wij verwerken uw persoonsgegevens dan niet meer, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende te beschermen redenen voor de verwerking bestaan die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te voeren of te verdedigen.

Recht tot het indienen van een klacht

U heeft de mogelijkheid om zich met een klacht te richten tot de bovengenoemde functionaris voor gegevensbescherming. Daarnaast heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. De voor ons verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming is:

Commission de la Protection de la Vie Privée
Rue de la Presse 35
BE-1000 Bruxelles

Gegevensoverdracht naar een derde land
Als wij persoonsgegevens doorgeven aan dienstverleners buiten de Europese Economische Ruimte (EER), dan vindt de overdracht alleen plaats als voor het derde land een passend niveau van gegevensbescherming is bevestigd door de Europese Commissie of als er andere gepaste garanties voor gegevensbescherming zijn (bijv. bindende bedrijfsinterne voorschriften voor gegevensbescherming of EU-modelcontractbepalingen). Gedetailleerde informatie hierover en over het gegevensbeschermingsniveau bij onze dienstverleners in derde landen vindt u in het overzicht van dienstverleners in de bijlage.

Data proraitement des données au sein du groupe d’entreprise:

Specialised companies/divisions of our corporate Des entreprises ou entités spécialisées au sein de notre groupe d’entreprise prennent en charge un certain nombre de tâches de traitement des données de façon centralisée pour le compte de la Real Garant Versicherung AG. Dans l’aperçu des prestataires de la société Real Garant Versicheurng AG ci-joint en annexe, vous trouverez les entreprises qui participent au traitement centralisé des données.

Overzicht van de dienstverleners van Real Garant Versicherung AG

Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de regels voor de omgang met persoonsgegevens door het Duitse verzekeringswezen en met de toestemming die u in voorkomend geval heeft gegeven in het kader van uw verzekeringsaanvraag of van de uitkeringsverwerking. Dit omvat ook het doorgeven van gegevens aan dienstverleners, voor zover dit voor het leveren van de dienst noodzakelijk is. In deze lijst vindt u dergelijke dienstverleners en categorieën van dienstverleners.

De afzonderlijke dienstleners kunnen ook buiten de Europese Economische Ruimte gevestigd zijn. Gegevens kunnen bijvoorbeeld aan dergelijke dienstverleners worden doorgegeven als dit absoluut noodzakelijk is om de met u gesloten overeenkomst na te komen. Voor het overige vindt een dergelijke gegevensoverdracht alleen plaats indien het gepaste niveau van gegevensbescherming door de dienstverlener wordt gewaarborgd door een geschiktheidsbesluit van de Europese Commissie (bijv. in het geval van Zwitserland) of door passende garanties, met name de ondertekening van de door de Europese Commissie opgestelde standaardclausules inzake gegevensbescherming (die u bij ons kunt opvragen). Dienstverleners of categorieën van dienstverleners die buiten de EER gevestigd zijn, worden met aangeduid.

  • Real Garant GmbH Garantiesysteme
  • Zurich Insurance plc subsidiary for Germany

Dienstverleners die voor bovengenoemde concerns werken en voor wie de gegevensverwerking het hoofdonderwerp van de activiteit is

DienstverlenerOnderwerp van de opdracht
Zürich Beteiligungs-Aktiengesellschaft (Germany)Central Services(z.B. Legal & Tax, Audit)


Categorieën van dienstverleners die voor bovengenoemde concerns werken en voor wie de verwerking van persoonsgegevens geen hoofdonderwerp van de opdracht is, of die maar sporadisch voor de concerns werken

Categorie van dienstverlenersOnderwerp van de opdracht
Verwijdering BedrijvenVerwijdering van bestanden / gegevensdragers
Assistentie-leveranciers 1Bijstandsdiensten
CallcenterTelefoondiensten
DrukkerijPrint service providers (Print / Post verzending)
Andere experts en testdienstverlenersCreëren van expertassessments evenals raadgeving in specifieke gevallen
Aanbieders van IT- en telecommunicatieservicesIT-services (z.B. IT, telecommunicatie, netwerk, onderhoud)
Detacheringsbedrijven voor personeelBeheer van postinvoer / documentbeheer
Marketing-AgenciesMarketing campagnes
AdvocatenkantorenJuridische dienst
herverzekeraarIntegratie in de risico- en claimbeoordeling in specifieke gevallen
Claimserviceproviders / Restauratie / WorkshopsOndersteuning bij claimafhandeling
Vertalers en tolkenvertaalwerk
Externe auditorsAuditservices
KredietinstellingenCreditnota / automatische incasso

Opmerking: Voor zover dienstverleners niet strikt aan de orders gebonden als opdrachtverwerkers worden ingezet, maar over een eigen beslissingsbevoegdheid beschikken (bijv. doorgaans in het geval van experts), worden uw persoonsgegevens niet aan hen doorgegeven als u daartegen bezwaar maakt en kunt doen gelden dat, in de concrete situatie, bij wijze van uitzondering, uw te beschermen belangen zwaarder wegen dan het belang van de doorgevende onderneming.

Stand: 01/2018