Vaše údaje jsou
u nás v bezpečí

Ochrana údajů

Real Garant Versicherung AG respektuje vaše právo na svobodné rozhodování o vlastních osobních údajích. Z toho vycházíme i při přípravě propagačních nabídek a zpracování zákaznických údajů.
Respektujeme vaše právo na ochranu údajů, zejména uchovávaných informací o vaší osobě. Pokud budete mít další otázky ohledně ochrany údajů, prosíme, obraťte se na osobu, která je v naší společnosti zodpovědná za ochranu údajů.

Technické údaje

V souvislosti s používáním našich webových stránek ukládají webové stránky základní technické a organizační údaje, jako jsou např. názvy poskytovatelů internetu, názvy stránek, přes které jste se k nám dostali, názvy zobrazených stránek a délku návštěvy. Tyto údaje statisticky vyhodnocujeme pro optimalizaci našich webových stránek.

Cookies

Cookies jsou alfanumerické identifikační znaky, které internetový prohlížeč ukládá na váš pevný disk. Společnost Real Garant Versicherung AG nepoužívá cookies.
Systém však automaticky generuje cookies, které internetový prohlížeč ukládá na váš pevný disk. Jedná se při tom o dočasné (session) cookies, které existují pouze po dobu, kterou strávíte na našich stránkách. Při vyplňování různých formulářů tak nemusíte opakovaně zadávat své osobní údaje. V souvislosti s používáním našich webových stránek využíváme trvalé (permanentní) cookies, které slouží k ukládání údajů o navštívených stránkách (sledování pohybu). Tyto údaje statisticky vyhodnocujeme pro optimalizaci našich webových stránek. Vaše údaje využíváme výhradně ke statistickým účelům a zůstávají anonymní.

Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, službu analýzy webu Google Inc. („Google“). Google Analytics používá cookies, které umožňují analýzu používání našich webových stránek a online služeb. Informace vygenerované souborem cookie o užívaní této webové stránky jsou zpravidla přenášeny na servery Google v USA a zde ukládány.
Na těchto webových stránkách je aktivována anonymizace IP adresy. To znamená, že IP adresy uživatelů Google v členských státech Evropské unie a v dalších zemích, které jsou stranami Dohody o Evropském hospodářském prostoru, jsou před přenesením zkráceny.
Pouze ve výjimečných případech je úplná adresa nejdříve přenesena na Google server v USA a teprve poté zkrácena. Z pověření provozovatele tohoto portálu Google s pomocí těchto informací vyhodnocuje chování uživatelů na stránkách, využívá je k vytváření zpráv o aktivitě na internetových stránkách a k poskytování dalších služeb provozovateli stránek, spojených s využíváním stránek a použitím internetu.
IP adresa, kterou váš internetový prohlížeč předá Google Analytics, nebude sloučená s dalšími údaji Google. Ukládání cookies můžete zabránit příslušným nastavením vašeho software prohlížeče. Upozorňujeme však uživatele, že v takovém případě nebude možné plně využívat všechny funkce na těchto webových stránkách.
Uživatelé také mohou zablokovat využívání údajů vygenerovaných cookies, týkajících se využívání těchto webových stránek (včetně vaší IP adresy), prostřednictvím Google a další zpracování prostřednictvím Google tak, že si pod následujícím odkazem stáhnou a nainstalují stáhnou a nainstalují z následovného odkazu rozšíření prohlížeče. Aktuální odkaz je: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Osobní údaje

Vaše osobní údaje ukládáme pouze tedy, když nám je dobrovolně poskytnete v rámci některého z našich programů (např. změna adresy, odpověď na žádost o cenovou nabídku, hlášení škod). Vaše údaje využijeme pouze za účelem, ke kterému nám je poskytnete.
Vaše údaje mohou být poskytnuty zajišťovateli, který provede posouzení rizika a zpracuje zajištění, nebo jiným pojišťovacím společnostem a dodavatelům služeb za účelem posouzení rizika.
Pro přenos údajů používáme nejmodernější šifrovací technologie. V současnosti používáme takzvané SSL šifrování (Secure Socket Layer), které německý Federální úřad pro bezpečnost doporučuje pro oblast informačních technologií. Jedná se o nejlepší technický standard, který je v současnosti k dispozici. Při přenosu vašich údajů je tak nikdo nemůže číst ani měnit.

Tak poznáte bezpečné spojení:
Webovou stránku, která nabízí bezpečný přenos osobních dat, poznáte podle adresy (URL), která začíná „https://“. V průběhu přenosu poznáte bezpečný přenos údajů na nastavení prohlížeče: Internet Explorer a Mozilla Firefox zobrazují bezpečné připojení symbolem zámku v pravém rohu stavového řádku. V Netscape Navigator se místo symbolu otevřeného zámku pod stavovým řádkem prohlížeče objeví symbol zamknutého zámku.

Důvěrnost údajů

Ochranu vašich osobních údajů zajišťujeme vhodnými organizačními a technickými opatřeními. Naši zaměstnanci jsou povinni dodržovat utajení údajů.

Práva subjektů údajů

Pokud dochází ke zpracování vašich osobních údajů, jste subjektem údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (ONOOÚ) a vůči správci máte následující práva:

Na výše uvedené adrese můžete požadovat informace o ukládaných údajích týkajících se vaší osoby. Dále můžete za určitých podmínek požadovat opravu či výmaz svých údajů.
Rovněž můžete mít právo na omezení zpracování svých údajů a právo na vydání vámi poskytnutých údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů k účelům přímého marketingu bez udání důvodů. Pokud zpracováváme vaše údaje za účelem ochrany oprávněných zájmů, můžete proti tomuto zpracování vznést námitku z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace. Vaše osobní údaje potom nebudeme dále zpracovávat, ledaže bychom byli schopni prokázat závažné legitimní důvody pro zpracování, které by převažovaly vaše zájmy, práva a svobody, nebo by zpracování sloužilo k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena legitimnost zpracování údajů, prováděného na základě souhlasu až do příslušného odvolání.

Právo na stížnost u dozorového úřadu

Máte možnost se kdykoli obrátit se stížností na výše uvedeného pověřence pro ochranu osobních údajů.

Aniž by tím byly dotčeny jakékoli jiné správní nebo soudní opravné prostředky, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to zejména v členském státě svého místa pobytu, svého pracoviště nebo místa údajného porušení, pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů porušuje ONOOÚ.

Naším příslušným úřadem dozoru nad ochranou údajů je:

Inspektor ochrany údajů pro Baden-Württemberg
P.O.Box 10 29 32
70025 Stuttgart

Jméno a adresa správce
Správcem pro zpracování osobních údajů prostřednictvím skupiny Real Garant ve smyslu ONOOÚ a dalších ustanovení na ochranu osobních údajů na webové stránce realgarant.com a na webových stránkách, které na uvedenou stránku odkazují, je společnost:

Real Garant Versicherung AG
Marie-Curie-Str. 3
D-73770 Denkendorf
Telephone: +49 711 49063 0
Fax: +49 711 49063 118
E-Mail: info@realgarant.com

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů

Zurich Gruppe Deutschland
Konzerndatenschutz
D-50427 Köln
E-Mail: dataprotection@realgarant.com

Informace týkající se použití vašich osobních údajů

Tento dokument obsahuje informace o zpracování vašich osobních údajů společností Real Garant Versicherung AG v rámci Spolkové republiky Německo a o vašich právech vyplývajících z legislativy na ochranu osobních údajů.

Organizace provádějící zpracování osobních údajů

Real Garant Versicherung AG/
Real Garant GmbH Garantiesysteme
Marie-Curie-Str. 3
73770 Denkendorf
Telephone: 0711 49063 0
Fax: 0711 49063 118
E-Mail: info@realgarant.com

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na následující adrese:

Zurich Gruppe Deutschland
Konzerndatenschutz
D-50427 Köln
E-Mail: datenschutz@zurich.com.

Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Zpracování vašich osobních údajů provádíme v souladu s Obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), německým spolkovým zákonem o ochraně osobních údajů [Bundesdatenschutzgesetz – BDSG], příslušnými podmínkami německého zákona o pojistných smlouvách [Versicherungsvertragsgesetz – VVG] a dalšími relevantními právními předpisy.

V případě žádosti o uzavření pojistné smlouvy od vás požadujeme informace, které uvedete v žádosti a které slouží k uzavření smlouvy a k vyhodnocení rizika, které nám v této souvislosti vzniká. Pokud dojde k uzavření pojistné smlouvy, zpracujeme tyto údaje za účelem plnění vzájemného smluvního vztahu, např. za účelem vystavení vaší pojistné smlouvy nebo za účelem  fakturace. Budeme od vás požadovat např. podrobné informace o hlášené pojistné události, abychom měli možnost posoudit, zda vznikl nárok na pojistné plnění, popř. posoudit výši vzniklé škody.

Uzavření a plnění pojistné smlouvy není možné bez zpracování vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje dále požadujeme za účelem sestavování statistických přehledů týkajících se pojištění, např. za účelem stanovení nových tarifů nebo za účelem plnění regulačních požadavků. Údaje ze všech platných smluv uzavřených se společnostmi Real Garant Versicherung AG a Real Garant GmbH Garantiesysteme používáme k získání všeobecného přehledu o vztazích s jednotlivými zákazníky, např. za účelem poskytování informací a doporučení, úpravy nebo doplnění smlouvy, rozhodnutí o projevu dobré vůle nebo za účelem poskytování komplexních informací.

Právním základem uvedeného zpracování osobních údajů pro účely před uzavřením smlouvy a po uzavření smlouvy je ustanovení článku 6 odst. 1 písm. (b) obecného nařízení GDPR.

Zpracování vašich osobních údajů provádíme rovněž za účelem ochrany našich oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů třetích osob (čl. 6 odst. 1 písm. (f) GDPR). Důvodem může být především:

  • zajištění bezpečnosti IT a IT operací;
  • celkové posouzení vašeho zákaznického vztahu se společnostmiReal Garant Versicherung AG a Real Garant GmbH Garantiesysteme;
  • prevence a odhalování trestné činnosti; analýzu údajů použijeme především k identifikaci údajů, které by mohly být známkou toho, že došlo k pojistnému podvodu.

Dále budeme zpracovávat vaše osobní údaje za účelem splnění zákonných povinností, např. regulačních požadavků, povinností týkajících se vedení příslušné dokumentace v souladu s obchodní a daňovou legislativou nebo naší vlastní povinnosti poskytovat informace a doporučení. V takovém případě představují právní základ zpracování osobních údajů příslušné právní předpisy ve spojení s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. (c) GDPR.

V případě, že budeme chtít zpracovávat vaše osobní údaje k jiným účelům, než je uvedeno výše, budeme vás o tom předem informovat zákonem stanoveným způsobem.

Kategorie příjemců osobních údajů

Zajistitelé:

Rizika, kterým je naše společnost vystavena, zajišťujeme prostřednictvím specializovaných pojišťoven (zajišťoven) . Za tímto účelem může být nutné předat vaše smluvní údaje, případně údaje o pojistné události, zajistiteli, aby na jejich základě mohl zaujmout vlastní stanovisko k příslušnému riziku nebo pojistné události. Daný zajistitel může též vzhledem ke svým znalostem a zkušenostem pomoci naší společnosti při posuzování rizik nebo výhod a při procesu hodnocení. Vaše údaje předáme příslušnému zajistiteli pouze v případě, že to bude nutné v zájmu plnění pojistné smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli, a pouze v rozsahu nutném za účelem ochrany našich oprávněných zájmů.

Pojišťovací makléři:

Pokud v souvislosti s uzavřením pojistné smlouvy využijete služeb pojišťovacího makléře, příslušný makléř provede zpracování údajů z vaší žádosti, smluvních údajů a údajů týkajících se hlášení pojistné události za účelem uzavření a plnění pojistné smlouvy. Naše společnost rovněž předá výše uvedené údaje pojišťovacím makléřům, kteří vám poskytují své služby, budou-li tyto informace požadovat za účelem poskytování služeb, poradenství a doporučení v otázkách pojištění a dalších finančních služeb.

Zpracování osobních údajů v rámci skupiny:

Určité úkoly spojené se zpracováním osobních údajů jménem společnosti Real Garant Versicherung AG jsou zajišťovány centrálně specializovanými společnostmi/ divizemi v rámci skupiny. V přehledu poskytovatelů služeb společnosti Real Garant Versicherung AG v příloze tohoto dokumentu naleznete seznam společností, které se účastní centrálního zpracování osobních údajů.

Externí poskytovatelé služeb:

V některých případech využíváme ke splnění svých smluvních a zákonných povinností služby externích poskytovatelů.

V přehledu poskytovatelů služeb společnosti Real Garant Versicherung AG v příloze tohoto dokumentu naleznete seznam smluvních dodavatelů a poskytovatelů služeb, s nimiž dlouhodobě spolupracujeme.

Další příjemci:

Vedle výše uvedeného můžeme předat vaše osobní údaje dalším příjemcům, např. orgánům veřejné moci, za účelem splnění zákonné povinnosti zveřejnění informací (např. poskytovatelům sociálního zabezpečení, finančním úřadům nebo orgánům činným v trestním řízení).

Doba uložení údajů

Vaše osobní údaje budou vymazány, jakmile je nebudeme dále potřebovat k výše uvedeným účelům. V této souvislosti mohou být vaše osobní údaje uloženy po dobu, po kterou mohou být vůči naší společnosti uplatněny nároky (zákonná promlčecí lhůta je 3 roky až 30 let). Dále budeme uchovávat vaše osobní údaje, pokud to bude nutné ke splnění naší zákonné povinnosti. Ustanovení týkající se povinností vedení a uchovávání dokumentace obsahuje mimo jiné německý obchodní zákoník [Handelsgesetzbuch – HGB], zákon o správě daní a poplatků [Abgabenordnung] a zákon o ochraně proti praní peněz [Geldwäschegesetz]. Podle těchto právních předpisů může být doba uložení až 10 let.

Práva dotčených stran

Na výše uvedené adrese si můžete si vyžádat informace týkající se vašich uložených osobních údajů . Za určitých podmínek můžete dále požadovat opravu nebo výmaz vašich údajů. Rovněž můžete mít nárok na omezení zpracování vašich údajů a na získání vámi poskytnutých údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku bez uvedení důvodu proti zpracování vašich osobních údajů za účelem přímé reklamy. Pokud budeme zpracovávat vaše údaje za účelem ochrany oprávněných zájmů, můžete vznést námitku proti takovému zpracování z důvodů spojených s vaší konkrétní situací. V takovém případě nebudeme dále zpracovávat vaše osobní údaje, pokud nebudeme schopni prokázat povinné důvody zpracování, které budou převažovat nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování nebude sloužit k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

Právo podat stížnost

Máte možnost podat stížnost u výše uvedeného pověřence pro ochranu osobních údajů. Navíc máte právo podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů. Příslušný úřad pro ochranu osobních údajů pro naši společnost je:

Der Baden-Württembergische
Datenschutzbeauftragte
Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart

Předávání osobních údajů do třetích zemí

V případě předávání osobních údajů poskytovatelům služeb mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) dojde k předání pouze v případě, že Komise potvrdí, že daná třetí země má odpovídající úroveň ochrany osobních údajů nebo jiné vhodné záruky jejich ochrany (např. závazná podniková pravidla ochrany údajů nebo standardní smluvní doložky). Podrobné informace v tomto ohledu a informace o úrovni ochrany našich poskytovatelů služeb ve třetích zemích obsahuje přehled poskytovatelů služeb v příloze.

Přehled poskytovatelů služeb společnosti Real Garant Versicherung AG

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s pravidly pro zacházení s osobními údaji na německém pojistném trhu a v souladu s Vaším souhlasem, který jste případně poskytli v rámci své žádosti o pojištění nebo při zpracování plnění. Součástí zpracování údajů je i jejich předávání poskytovatelům služeb, je-li to nezbytné k poskytnutí příslušné služby. Na tomto seznamu jsou uvedeni příslušní poskytovatelé služeb a kategorie poskytovatelů.

Jednotliví poskytovatelé služeb mohou mít sídlo i mimo území Evropského hospodářského prostoru. Předávání údajů těmto poskytovatelům je například možné, pokud je to bezpodmínečně nutné k plnění smlouvy, která s nimi byla uzavřena. V ostatních případech k podobnému předávání údajů dochází pouze v případě, že je zaručena přiměřená úroveň ochrany údajů v sídle poskytovatele služeb rozhodnutím Evropské komise o přiměřenosti (jako např. v případě Švýcarska) nebo vhodnými zárukami, zejména uzavřením standardních doložek o ochraně údajů přijatých Evropskou komisí (tyto doložky si u nás můžete vyžádat). Poskytovatelé služeb, resp. kategorie poskytovatelů se sídlem mimo území Evropského hospodářského prostoru, jsou označeni 1.

  • Real Garant GmbH Garantiesysteme
  • Zurich Insurance plc subsidiary for Germany

Poskytovatelé služeb, kteří pracují pro výše uvedené koncernové společnosti a jejichž hlavním předmětem činnosti je zpracování údajů

PoskytovatelPředmět objednávky
Zürich Beteiligungs-Aktiengesellschaft (Německo)centrální služby (např. právo, daně, audit)

Kategorie poskytovatelů služeb, kteří pracují pro výše uvedené koncernové společnosti a u nichž zpracování osobních údajů není hlavním předmětem objednávky, resp. kteří pracují pro dané společnosti pouze příležitostně

Kategorie poskytovatelů služebPředmět objednávky
Podniky zajišťující likvidaci odpaduLikvidace spisů / datových nosičů
Poskytovatelé zajišťující asistenční služby1Asistenční služby
Call-centraTelefonické služby
TiskárnyTiskařské služby (tisk / poštovní přeprava)
Další soudní a odborní znalci, auditořiZpracování odborných posudků / expertiz a poskytování poradenských služeb ve zvláštních případech
Poskytovatelé IT služeb a telekomunikačních služeb1IT služby (např. IT, telefonie, síť, údržba)
Firmy poskytující smluvní pracovní sílyZpracování doručené pošty / správa dokumentů
Marketingové agenturyMarketingové akce
Advokátní kancelářeAdvokátní služby
ZajistiteléZapojení do zkoumání rizik a kontroly služeb ve speciálních případech
Likvidátoři pojistných událostí / poskytovatelé nabízející renovační služby / servisní dílnyPodpora při administrativě škod
Překladatelé a tlumočnícPřeklady a podobné podpůrné služby
AuditořiAuditorské služby
Úvěrové instituceÚčtování kreditních / debetních položek

Upozornění: Pokud nejsou poskytovatelé služeb jakožto zpracovatelé objednávky přísně vázáni pokyny, ale mají vlastní rozhodovací kompetence (jako je to např. typické pro soudní a odborné znalce), nedojde k předání Vašich osobních údajů takovým poskytovatelům, pokud můžete se zmíněným předáním vyjádřit nesouhlas a uplatnit právo, aby v konkrétní situaci výjimečně převážily Vaše oprávněné zájmy nad zájmem zprostředkujícího podniku.

Stav: 05/2018