Vaše údaje sú
u nás v bezpečí

Ochrana údajov

Real Garant Versicherung AG rešpektuje Vaše právo na informačné sebaurčenie. Týmto princípom sa riadime pri tvorbe našich propagačných ponúk, rovnako ako aj pri spracovávaní údajov o zákazníkoch.
Rešpektujeme Vaše právo na ochranu údajov, predovšetkým právo na informácie ohľadom Vašich uložených údajov. V prípade ďalších otázok týkajúcich sa ochrany údajov, sa môžete obrátiť na osobu zodpovednú za ochranu údajov v našej spoločnosti.

Technické údaje

V súvislosti s používaním našich webových stránok ukladajú webové servery z technických a organizačných dôvodov údaje ako sú napr. názov internetových poskytovateľov služieb, názov internetovej stránky, z ktorej ste si nás stiahli, webová stránka, ktorú ste u nás navštívili a dĺžka návštevy. Tieto údaje štatisticky vyhodnocujeme z dôvodu optimalizácie našich webových stránok.

Cookies

Cookies sú alfanumerické identifikačné znaky, ktoré sú na pevný disk Vášho počítača prenesené prostredníctvom webových prehliadačov. Real Garant Versicherung AG nepoužíva žiadne Cookies.
Avšak systém sám generuje Cookies, ktoré sa prenášajú prostredníctvom webových prehliadačov na pevný disk Vášho počítača. Pritom sa jedná o tzv. neperzistentné (prchavé) Cookies pre administráciu internetovej relácie. To znamená, že pri vypĺňaní rôznych formulárov nemusíte neustále udávať Vaše osobné údaje. V súvislosti s používaním našich webových stránok používame perzistentné (trvalé) Cookies pre ukladanie údajov o tom, ktoré stránky ste vrámci nášho internetového prístupu navštívili (sledovanie spojovacej cesty). Tieto údaje štatisticky vyhodnocujeme z dôvodu optimalizácie našich webových stránok. Vaše údaje sa použijú výlučne len na štatistické účely a nejedná sa o osobné údaje.

Google Analytics

Táto webová stránka používa Google Analytics, službu analýzy webu spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používa Cookies, ktoré umožňujú analýzu používania našich webových stránok a online služieb. Informácie o užívaní tejto webovej stránky, vygenerované súborom cookie, sa prenášajú spravidla na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú.
Na tejto webovej stránke sa aktivovala IP Anonymita, tak aby sa IP adresa užívateľov Google v rámci členských štátov Európskej Únie alebo iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore predtým skrátila.
Iba vo výnimočných prípadoch sa prenesie IP adresa na server spoločnosti Google v USA a tam sa skráti. Z poverenia prevádzkovateľa tejto webovej stránky bude Google používať tieto informácie na vyhodnotenie používania webovej stránky zo strany užívateľov, na vytváranie správ o aktivitách na internetových stránkach a na poskytovanie ďalších služieb prevádzkovateľovi internetovej stránky, ktoré súvisia s používaním internetovej stránky a internetu.
IP-adresa prenesená Vašim prehliadačom do Google Analytics nebude zlúčená s inými údajmi Google. Ukladaniu Cookies môžete zabrániť príslušným nastavením Vášho software prehliadača. Táto ponuka upozorňuje užívateľov na to, že nebudete môcť v tomto prípade plne užívať všetky funkcie tejto webovej stránky.
Užívatelia môžu zabrániť zberu údajov, vytvorených prostredníctvom Cookie a vzťahujúcich sa na užívanie webovej stránky, na Google (vrátane Vašej IP-adresy) ako aj spracovaniu týchto údajov cez Google tým, že si stiahnu a nainštalujú z nasledovného odkazu Plugin Pehliadač. Aktuálny odkaz je: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Osobné údaje

Vaše osobné údaje ukladáme iba vtedy, ak nám ich dobrovoľne poskytnete v rámci jednej z našich aplikácií (napr. zmena adresy, otázka týkajúca sa ponuky, hlásenie škody). Vaše údaje budú využité iba na ten účel, na ktorý ste nám ich poskytli.
Vaše údaje môžu byť poskytnuté zaisťovateľovi na posúdenie rizika a k likvidácii zaistenia ako aj k posúdeniu rizika a iných nárokov ďalších poisťovateľov a/alebo poskytovateľov služieb.
Pre prenos Vašich údajov používame tie najmodernejšie šifrovacie technológie. V súčasnosti používame tzv. SSL-šifrovanie (Secure Socket Layer), ktoré je odporúčané Spolkovým úradom pre bezpečnosť v informačnej technike (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik). To je ten najvyšší technický štandard, ktorý momentálne existuje. Pritom nemôžu byť Vaše údaje pri prenose, z našej strany alebo zo strany iných osôb, čítané alebo zmenené.

Tak vyzerá bezpečné spojenie:
Či je webová stránka pri prenose osobných údajov zabezpečená, zistíte podľa internetovej adresy (URL), ktorá sa začína s „https://“. Počas prenosu spoznáte na nastavení prehliadača, či je prenos údajov zabezpečený: Internet Explorer a Mozilla Firefox ukazujú bezpečné pripojenie symbolom kľúča v pravom rohu statusového riadku. U Netscape Navigator sa zmení otvorený zámok vľavo pod statusovým riadkom prehliadača na uzamknutý zámok.

Dôveryhodnosť

Organizačnými a technickými opatreniami zaručujeme ochranu Vašich osobných údajov. Naše zamestnankyne a zamestnanci sú povinní tajomstvo Zákona o ochrane údajov.

Práva dotknutej osoby

Pokiaľ dochádza k spracovaniu vašich osobných údajov, ste dotknutou osobou v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (VNOOÚ) a voči prevádzkovateľovi máte nasledujúce práva:

Na vyššie uvedenej adrese môžete požadovať informácie o ukladaných údajoch týkajúcich sa vašej osoby. Ďalej môžete za určitých podmienok požadovať opravu či výmaz svojich údajov.
Takisto môžete mať právo na obmedzenie spracovania svojich údajov a právo na vydanie vami poskytnutých údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

Právo vzniesť námietku

Máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu svojich osobných údajov na účely priameho marketingu bez udania dôvodov. Pokiaľ spracovávame vaše údaje s cieľom ochrany oprávnených záujmov, môžete proti tomuto spracovaniu vzniesť námietku z dôvodov vyplývajúcich z vašej konkrétnej situácie. Vaše osobné údaje potom nebudeme ďalej spracovávať, ibaže by sme boli schopní preukázať závažné legitímne dôvody pre spracovanie, ktoré by prevažovali vaše záujmy, práva a slobody, alebo by spracovanie slúžilo na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

Právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá legitímnosť spracovania údajov, vykonávaného na základe súhlasu až do príslušného odvolania.

Právo na sťažnosť na dozornom úrade

Máte možnosť kedykoľvek sa obrátiť so sťažnosťou na vyššie uvedenú zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

Bez toho, aby tým boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne opravné prostriedky, máte právo podať sťažnosť na dozornom úrade, a to najmä v členskom štáte svojho miesta pobytu, svojho pracoviska alebo miesta údajného porušenia, pokiaľ sa domnievate, že spracovanie vašich osobných údajov porušuje VNOOÚ.

Naším príslušným úradom dozoru nad ochranou údajov je:

Inšpektor ochrany údajov pre Baden-Württemberg
P. O. Box 10 29 32
700 25 Stuttgart

Meno a adresa prevádzkovateľa
Prevádzkovateľom pre spracovanie osobných údajov prostredníctvom skupiny Real Garant v zmysle VNOOÚ a ďalších ustanovení na ochranu osobných údajov na webovej stránke realgarant.com a na webových stránkach, ktoré na uvedenú stránku odkazujú, je spoločnosť:

Real Garant Versicherung AG
Marie-Curie-Str. 3
73770 Denkendorf
Telefón: 0711/ 49063 0
Fax: 0711/ 49063 18
E-mail: info@realgarant.com

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov
Zurich Gruppe Deutschland
Konzerndatenschutz
D-50427 Köln
E-mail: dataprotection@zurich.com

Informácie o používaní osobných údajov

This document provides information on the Tento dokument poskytuje informácie o spracovaní vašich osobných údajov spoločnosťou Real Garant Versicherung AG vo vzťahu k Nemecku a o vašich právach vyplývajúcich zo zákona o ochrane údajov.

Organizácia spracujúca údaje

Real Garant Versicherung AG/
Real Garant GmbH Garantiesysteme
Branch Office Austria
Perfektastrasse 73
1230 Vienna
Telephone +43 (0) 1 956 04 96-0
Fax +43 (0) 1 956 04 96-99

Nášho úradníka pre ochranu údajov je možné kontaktovať na tejto adrese:

Zurich Gruppe Deutschland
Konzerndatenschutz
50427 Köln, Germany
E-Mail: datenschutz@zurich.com.

Účel a právny základ spracovania údajov

Vaše osobné údaje spracovávame v súlade s nariadením EÚ o všeobecnej ochrane údajov (EU General Data Protection Regulation, GDPR), nemeckým spolkovým zákonom o ochrane údajov [Bundesdatenschutzgesetz – BDSG], príslušnými ustanoveniami zákona o ochrane údajov podľa zákona o poistných zmluvách v Nemecku [Versicherungsvertragsgesetz – VVG] a všetkými ostatnými príslušnými zákonmi.

Keď podávate žiadosť o poistné krytie, informácie poskytované vami v takejto žiadosti požadujeme za účelom uzavretia zmluvy a posúdenia rizika, ktoré by sme mali prevziať. Ak je uzavretá poistná zmluva, spracujeme takéto údaje na účely plnenia zmluvného vzťahu, napr. na vydanie poistnej zmluvy alebo fakturáciu. Požadujeme napríklad podrobné informácie o pohľadávke, aby sme mohli preskúmať, či vznikla poistná udalosť a aká bola výška straty.

Uzavretie a vykonanie poistnej zmluvy nie je možné bez spracovania vašich osobných údajov.

Okrem toho požadujeme vaše osobné údaje na účely generovania štatistík špecifických pre poistenie, napr. na stanovenie nových taríf alebo na účely plnenia regulačných požiadaviek. Údaje zo všetkých existujúcich zmlúv so spoločnosťami Real Garant Versicherung AG a Real Garant GmbH Garantiesysteme budeme používať na účely celkového pohľadu na vzťah so zákazníkmi, napríklad na účely poradenstva, úpravy alebo doplnenia zmluvy, rozhodovanie o prejavoch dobrej vôle alebo komplexné poskytovanie informácií.

Právnym základom takéhoto spracovania osobných údajov na účely predzmluvného a zmluvného charakteru je článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR.

Vaše údaje spracujeme aj s cieľom chrániť oprávnené záujmy nás samotných alebo tretích strán (článok 6 ods. 1 písm. Nariadenia GDPR). To môže byť najmä potrebné:

  • na účely zabezpečenia IT a prevádzky IT,
  • na účely celkového posúdenia vašich zmluvných vzťahov so spoločnosťami Real Garant Versicherung AG a Real Garant GmbH Garantiesysteme,
  • s cieľom zabrániť trestným činom a odhaliť ich; analýzy údajov použijeme predovšetkým s cieľom odhaľovania náznakov, že môže ísť o poistný podvod.

Okrem toho budeme spracovávať vaše osobné údaje s cieľom splniť zákonné povinnosti, ako sú regulačné požiadavky, povinnosť podľa obchodného a daňového práva uchovávať dokumentáciu alebo naša vlastná povinnosť poskytovať poradenstvo. V takomto prípade tvorí právny základ spracovania príslušné zákonné ustanovenia v spojitosti s článkom 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR.

V prípade, že by sme chceli vaše osobné údaje spracovať na účely, ktoré nie sú uvedené vyššie, budeme vás o tom vopred informovať v rámci zákonných pravidiel.

Kategórie príjemcov osobných údajov

Zaisťovatelia:

Poisťujeme riziká, ktoré sme prevzali so špecializovanými poisťovňami (zaisťovateľmi). Na tento účel môže byť nevyhnutné previesť vaše zmluvné údaje a prípadne údaje o pohľadávke na zaisťovateľa, aby si mohol vytvoriť vlastný názor, pokiaľ ide o riziko alebo príslušnú pohľadávku. Okrem toho je možné, že zaisťovateľ môže podporiť našu spoločnosť pri posudzovaní rizika alebo prospechu, ako aj postupov hodnotenia na základe jej konkrétnych odborných znalostí. Budeme prenášať vaše údaje na zaisťovateľa iba za predpokladu, že je to potrebné pre splnenie našej poistnej zmluvy s vami a iba v rozsahu potrebnom na ochranu našich legitímnych záujmov.

Makléri:

Ak dostanete od makléra servis vo vzťahu k vašim poistným zmluvám, váš maklér spracuje údaje o žiadostiach, zmluvné údaje a podrobné údaje týkajúce sa pohľadávky na účely uzavretia a realizácie zmluvy. Naša spoločnosť takisto prenesie uvedené údaje na maklérov, ktorí vám poskytujú služby, pokiaľ tieto sprostredkovatelia vyžadujú uvedené informácie na to, aby vám poskytli služby a poradenstvo vo všetkých oblastiach poistenia a finančných služieb.

Spracovanie údajov v rámci firemnej skupiny:

SŠpecializované spoločnosti / divízie našej podnikovej skupiny vykonávajú v mene spoločnosti Real Garant Versicherung AG určité úlohy spracovania údajov centralizovane. V prehľade poskytovateľov služieb spoločnosti Real Garant Versicherung AG nájdete v prílohe k týmto informáciám zoznam spoločností, ktoré sa zúčastňujú na centralizovanom spracovaní údajov.

Externí poskytovatelia služieb:

Aby sme splnili naše zmluvné a zákonné povinnosti, v niektorých prípadoch využívame externých poskytovateľov služieb.

Zoznam dodávateľov a poskytovateľov služieb, s ktorými existujú dlhodobé obchodné vzťahy, nájdete v prehľade poskytovateľov služieb spoločnosti Real Garant Versicherung AG v prílohe týchto informácií.

Ďalší príjemcovia:

Okrem toho môžeme previesť vaše osobné údaje ďalším príjemcom, ako sú úradné orgány, na účely plnenia zákonných povinností zverejňovania (napríklad poskytovatelia sociálneho poistenia, daňové orgány alebo orgány trestného stíhania).

Doba uchovávania údajov

Vaše osobné údaje vymažeme hneď, ako už nebudú potrebné na vyššie uvedené účely. V tomto kontexte môžu byť zachované osobné údaje počas obdobia, v ktorom môžu byť podané nároky voči našej spoločnosti (zákonná premlčacia lehota 3 až 30 rokov). Okrem toho budeme uchovávať vaše osobné údaje v rámci našej zákonnej povinnosti tak urobiť. Zodpovedajúce povinnosti dokumentácie a uchovávania sú uvedené okrem iného v nemeckom obchodnom zákonníku [Handelsgesetzbuch – HGB], daňovom zákonníku [Abgabenordnung] a zákone o praní špinavých peňazí [Geldwäschegesetz]. Podľa toho môžu byť obdobia uchovávania údajov až 10 rokov.

Práva dotknutých strán

O informácie týkajúce sa uložených osobných údajov si môžete požiadať na vyššie uvedenej adrese. Okrem toho môžete za určitých podmienok požiadať o opravu alebo vymazanie vašich údajov. Okrem toho môžete mať nárok na obmedzenie spracovania vašich údajov, ako aj na odovzdanie poskytnutých údajov v štruktúrovanom, bežnom a strojom čitateľnom formáte.

Právo na námietku

Máte právo bez uvedenia dôvodov namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na účely priamej reklamy. Ak spracovávame vaše údaje na účely ochrany legitímnych záujmov, môžete proti takémuto spracovaniu namietať na základe dôvodov súvisiacich s vašou konkrétnou situáciou. Potom nebudeme ďalej spracovávať vaše osobné údaje, pokiaľ nebudeme schopní preukázať povinné ochranné dôvody na spracovanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami alebo ak spracovanie slúži na potvrdenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.

Právo na odvolanie

Máte možnosť podať odvolanie k vyššie uvedenému úradníkom na ochranu údajov. Okrem toho máte právo odvolať sa k orgánu na ochranu údajov. Príslušný orgán na ochranu údajov pre našu spoločnosť je:

Der Baden-Württembergische
Datenschutzbeauftragte
Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart

Prenos údajov do tretej krajiny

V prípade prenosu osobných údajov na poskytovateľov služieb mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) sa prenos uskutoční iba vtedy, ak Európska komisia potvrdí, že táto tretia krajina má primeranú úroveň ochrany údajov alebo že existujú iné primerané záruky ochrany údajov (napr. záväzné vnútropodnikové pravidlá ochrany údajov alebo štandardné zmluvné doložky EÚ). Podrobné informácie v tomto ohľade, ako aj úroveň ochrany údajov u našich poskytovateľov služieb v tretích krajinách sú uvedené v prehľade poskytovateľov služieb v prílohe týchto informácií.

Prehľad poskytovateľov služieb spoločnosti Real Garant Versicherung AG

Vaše osobné údaje spracovávame v súlade s pravidlami pre zaobchádzanie s osobnými údajmi na nemeckom poistnom trhu a v súlade s vaším súhlasom, ktorý ste prípadne poskytli v rámci svojej žiadosti o poistenie alebo pri spracovaní plnenia. Súčasťou spracovania údajov je aj ich odovzdávanie poskytovateľom služieb, ak je to nevyhnutné na poskytnutie príslušnej služby. Na tomto zozname sú uvedení príslušní poskytovatelia služieb a kategórie poskytovateľov.

Jednotliví poskytovatelia služieb môžu mať sídlo aj mimo územia Európskeho hospodárskeho priestoru. Odovzdávanie údajov týmto poskytovateľom je napríklad možné, pokiaľ je to bezpodmienečne nutné na plnenie zmluvy, ktorá s nimi bola uzatvorená. V ostatných prípadoch k podobnému odovzdávaniu údajov dochádza iba v prípade, že je zaručená primeraná úroveň ochrany údajov v sídle poskytovateľa služieb rozhodnutím Európskej komisie o primeranosti (ako napr. v prípade Švajčiarska) alebo vhodnými zárukami, najmä uzatvorením štandardných doložiek o ochrane údajov prijatých Európskou komisiou (tieto doložky si u nás môžete vyžiadať). Poskytovatelia služieb, resp. kategórie poskytovateľov so sídlom mimo územia Európskeho hospodárskeho priestoru, sú označení1.

  • Real Garant GmbH Garantiesysteme
  • Zurich Insurance plc subsidiary for Germany

Poskytovatelia služieb, ktorí pracujú pre vyššie uvedené koncernové spoločnosti a ktorých hlavným predmetom činnosti je spracovanie údajov

PoskytovateľPredmet objednávky
Zürich Beteiligungs-Aktiengesellschaft (Nemecko)centrálne služby (napr. právo, dane, audit)

Kategórie poskytovateľov služieb, ktorí pracujú pre vyššie uvedené koncernové spoločnosti a u ktorých spracovanie osobných údajov nie je hlavným predmetom objednávky, resp. ktorí pracujú pre dané spoločnosti iba príležitostne

Kategórie poskytovateľov služiebPredmet objednávky
Podniky zaisťujúce likvidáciu odpaduLikvidácia spisov/dátových nosičov
Poskytovatelia zaisťujúci asistenčné služby1Asistenčné služby
Call-centráTelefonické služby
TlačiarneTlačiarenské služby (tlač/poštová preprava)
Ďalší súdni a odborní znalci, audítoriSpracovanie odborných posudkov/expertíz a poskytovanie poradenských služieb vo zvláštnych prípadoch
Poskytovatelia IT služieb a telekomunikačných služieb1IT služby (napr. IT, telefónia, sieť, údržba)
Firmy poskytujúce zmluvné pracovné silySpracovanie doručenej pošty/správa dokumentov
Marketingové agentúryMarketingové akcie
Advokátske kancelárieAdvokátske služby
ZabezpečovateliaZapojenie do skúmania rizík a kontroly služieb v špeciálnych prípadoch
Likvidátori poistných udalostí/poskytovatelia ponúkajúci renovačné služby/servisné dielnePodpora pri administratíve škôd
Prekladatelia a tlmočníciPreklady a podobné podporné služby
AudítoriAudítorské služby
Úverové inštitúcieÚčtovanie kreditných/debetných položiek

Upozornenie: Pokiaľ nie sú poskytovatelia služieb ako spracovatelia objednávky prísne viazaní pokynmi, ale majú vlastné rozhodovacie kompetencie (ako je to napr. typické pre súdnych a odborných znalcov), nedôjde k odovzdaniu vašich osobných údajov takým poskytovateľom, pokiaľ môžete so zmieneným odovzdaním vyjadriť nesúhlas a uplatniť právo, aby v konkrétnej situácii výnimočne prevážili vaše oprávnené záujmy nad záujmom sprostredkujúceho podniku.

Stav: 05/2018

Overview of service providers of Real Garant GmbH Garantiesysteme

We shall process your personal data in accordance with the rules of conduct governing the handling of personal data by the German insurance industry and the consent given by you as appropriate within the framework of your insurance application or benefit handling. This shall also comprise the transfer of data to service providers in so far as required for service provision. This list names such service providers as well as categories of service provider.

Individual service providers may also be based outside the European Economic Area. Data transfer to such service providers may for instance take place if this is imperative for the purpose of fulfilling the contract concluded with you. Otherwise, such transfer shall only take place if a reasonable level of data protection at the headquarters of the service provider is ensured on the basis of an adequacy ruling by the European Commission (as, for instance, in the case of Switzerland) or on the basis of suitable guarantees, in particular adoption of the standard data protection clauses enacted by the European Commission (details of which may be obtained from us). Service providers/categories headquartered outside the European Economic Area are identified with: 1.

  • Real Garant Versicherung AG
  • Zurich Insurance plc subsidiary for Germany

Service providers working for the above group companies and whose principal activity is data processing

Service providerType of work contracted
Zürich Beteiligungs-Aktiengesellschaft (Germany)Central Services(z.B. Legal & Tax, Audit)

Categories of service provider working for the above group companies and whose principal contractual activity does not consist in the processing of personal data or which only work occasionally

Service provider categoryType of work contracted
Disposal CompaniesDisposal of files/data carriers
Assistance-Suppliers1Assistance services
Call-CenterTelephone services
Printing companyPrint service providers (Print/Postal shipping)
Other Experts and testing services providersCreation of expert assessments as well as consulting in specific cases
IT- and telecommunications service providersIT-Services (z.B. IT, telecommunication, network, maintenance)
Personnel secondment companiesPostal input management/Document-Management
Marketing-AgenciesMarketing campaigns
Law firmsLegal services
Claims service providers/Restoration/WorkshopsSupport in claims handling
Translators and interpretersTranslations
External AuditorsAuditing services
Credit insititutesCredit note / direct debit

Note: In so far as service providers are not engaged as processers bound by strict instructions, but have their own decision-making authority (such as, for instance, typically, in the case of experts), your personal data shall not be transferred to such service providers if you object to such transfer and are able to show that, in a particular situation, by way of exception, your protectable interests outweigh the interests of the transferring company.

Dated: 05/2018