Adatai nálunk
biztonságban vannak

Adatvédelem

A Real Garant Versicherung AG tiszteletben tartja információs önrendelkezési jogát. Ehhez az elvhez tartjuk magunkat hirdetési ajánlatunk elkészítésekor ugyanúgy, mint az ügyféladatok feldolgozásakor.
Tiszteletben tartjuk adatvédelmi jogait, különösen az Önnel kapcsolatban tárolt adatokra vonatkozó információkhoz való jogot. Ha még mindig kérdései vannak az adatvédelemmel kapcsolatban, lépjen kapcsolatba a vállalat adatvédelmi felelősével.

Műszaki adatok

Internetes oldalaink használatával kapcsolatban a webszerverek technikai és szervezeti okokból mentik az olyan adatokat, mint pl. az internetszolgáltató neve, az internetes oldal neve, ahonnan felkeresett minket, a nálunk meglátogatott webhely és a látogatás időtartama. Ezeket az adatokat statisztikailag elemezzük webhelyeink optimalizálása érdekében.

Cookies

A sütik alfanumerikus azonosítószámok, amelyek a webböngésző segítségével a számítógépe merevlemezére kerülnek továbbításra. A Real Garant Versicherung AG nem használ sütiket.
A rendszer azonban automatikusan létrehoz sütiket, amelyek a webböngésző segítségével a számítógépe merevlemezére kerülnek továbbításra. Ezek az úgynevezett nem tartós (ideiglenes) sütik az internetes munkamenet kezeléséhez. Ezáltal a különböző formanyomtatványok kitöltésekor nem kell mindig beírnia személyes adatait. Honlapjaink használatával kapcsolatban perzisztens (állandó) sütiket használunk az arra vonatkozó adatok tárolására, hogy az internetes megjelenésünkön belül Ön mely oldalakat látogatja meg (útvonal követés). Ezeket az adatokat statisztikailag elemezzük webhelyeink optimalizálása érdekében. Az Ön adatait kizárólag statisztikai célokra használjuk, és azokat nem kötjük az Ön személyéhez.

Google Analytics

Ez a weboldal Google Analytics-t használ, a Google Inc. („Google“) webelemző szolgáltatását. A Google Analytics sütiket használ, amelyek lehetővé teszik honlapjaink és online szolgáltatásaink használatának elemzését. A sütik által generált információk az Ön weboldal használatáról általában az USA-ban lévő Google szerverre kerülnek, és ott kerülnek tárolásra.
Ezen a weboldalon aktiválásra került az IP anonimizálás annak érdekében, hogy a Google felhasználóinak IP-címe az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás részes államaiban előtte lerövidítésre kerüljön.
Csak kivételes esetekben kerül sor arra, hogy a teljes IP címet továbbítja a Google valamelyik USA-ban üzemeltetett szerverére és ott történik a rövidítés. A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra használja fel, hogy a weboldal felhasználók általi használatát értékelje, jelentéseket készítsen a weboldalon végzett tevékenységekről, és a weboldal használatával és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat kínáljon a weboldal üzemeltetője számára.
A Google Analytics által az Ön böngészőjéből átküldött IP-cím nem kerül összekapcsolásra más Google-adatokkal. A sütik mentését megakadályozhatja a böngészőszoftver megfelelő beállításával; Azonban ez a lehetőség figyelmezteti a felhasználókat, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudják teljes mértékben használni a webhely összes funkcióját.
A felhasználók ezenkívül megakadályozhatják a sütik által létrehozott és annak használatával kapcsolatos adatok (beleértve az IP-címét) rögzítését a Google számára, valamint ezen adatok Google általi feldolgozását, azáltal, hogy a következő link alatt elérhető böngésző bővítményt letöltik és telepítik. Az aktuális link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Személyes adatok

Az Ön személyes adatait csak akkor tároljuk, ha Ön önként bocsátja rendelkezésünkre azokat valamely alkalmazásunk keretében (pl. címváltoztatás, ajánlatkérés, kárbejelentés). Az Ön adatait csak az Ön által megadott célra fogjuk feldolgozni.
Adatainak továbbadása viszontbiztosítóknak a kockázatértékelés és a viszontbiztosítás lebonyolítása, valamint más biztosítóknak és/vagy szolgáltatóknak a kockázatok és egyéb követelések értékelése céljából történhet.
Az adatok átviteléhez modern titkosítási technológiákat használunk. Jelenleg az úgynevezett SSL (Secure Socket Layer) titkosítást használjuk, amelyet a Szövetségi Informatikai Biztonsági Hivatal ajánl. Ez a ma létező legjobb technikai standard. Ezzel adatait a felénk való továbbítás során mások nem tudják elolvasni vagy megváltoztatni.

Így néz ki egy biztonságos kapcsolat:
Azt, hogy egy weboldal a személyes adatok továbbításánál biztonságos-e, felismerhető az internetcímről (URL), amely ebben az esetben így kezdődik: „https://”. A továbbítás során felismerhető a böngészőben, hogy az adattovábbítás biztonságos-e: Az Internet Explorer és a Mozilla Firefox a biztonságos kapcsolatot az állapotsor jobb sarkában található lakattal jelzi. A Netscape Navigatornál a böngésző állapotsorának bal alsó részén található nyitott lakat átváltozik zárt lakattá.

Titoktartás

Szervezeti és technikai intézkedésekkel biztosítjuk személyes adatainak védelmét. Munkatársaink kötelesek a Adatvédelmi Törvény szerinti adattitok.

Az érintett személyek jogai

Amennyiben az Ön személyes adatait kezelik, akkor az általános adatvédelmi rendelet értelmében Ön érintettnek minősül és az adatkezelővel szemben az alábbi jogok illetik meg:

A fent megadott címen kérhet tájékoztatást az Ön személyével kapcsolatban tárolt adatokról. Ezenkívül bizonyos feltételek esetén kérheti az adatai helyesbítését vagy törlését.
Továbbá megilletheti Önt az adatai kezelésének korlátozására vonatkozó jog, valamint az Ön által megadott adatok strukturált, széles körben elterjedt és géppel feldolgozható formában történő kiadása iránti jog.

Tiltakozási jog

Önnek joga van indoklás nélkül tiltakozni az Ön személyes adatainak közvetlen üzletszerzési megkeresés céljából történő feldolgozása ellen. Amennyiben jogos érdekek megóvása érdekében kezeljük az Ön adatait, akkor Ön tiltakozhat az ilyen kezelésé ellen olyan okokra hivatkozva, amelyek az Ön különleges helyzetéből következnek. Ezek után már nem kezeljük az Ön személyes adatait, kivéve, ha bizonyítani tudjuk a kezelés kényszerítő erejű, jogos okait, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben vagy a kezelés jogi igények érvényesítését, gyakorlását vagy védelmét szolgálja.

Az adatvédelmi jogi hozzájárulási nyilatkozat visszavonásának joga

Önnek mindenkor jogában áll visszavonni az adatvédelmi jogi hozzájárulási nyilatkozatát. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Ön panasszal élhet a fent megadott adatvédelmi megbízottnál.

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az Ön megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az általános adatvédelmi rendeletet.

Az esetünkben illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóság:

Der Baden-Württembergische Datenschutzbeauftragte (A baden-württembergi adatvédelmi megbízott)
Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart

Az adatkezelő neve és címe
A realgarant.com oldalon és a Real Garant Csoport által erre hivatkozó honlapokon a személyes adatok adatkezelője az általános adatvédelmi rendelet és az egyéb adatvédelmi jogi rendelkezések értelmében:

Real Garant Versicherung AG/
Real Garant GmbH Garantiesysteme
Branch Office Austria
Perfektastrasse 73
AT-1230 Vienna
Telephone +43 (0) 1 956 04 96-0
Fax +43 (0) 1 956 04 96-99

Az adatvédelmi megbízott elérhetőségei
Zurich Gruppe Deutschland
Konzerndatenschutz
D-50427 Köln
E-mail: dataprotection@zurich.com

Az Ön adatainak felhasználásával kapcsolatos információk

Ezúton tájékoztatjuk Önt az Ön személyes adatainak Real Garant Versicherung AG vállalat általi kezeléséről és az adatvédelmi jogszabályok szerint Önt megillető jogokról.

Adatkezelő

Real Garant Versicherung AG/
Real Garant GmbH Garantiesysteme
Branch Office Austria
Perfektastrasse 73
1230 Vienna
Telephone +43 (0) 1 956 04 96-0
Fax +43 (0) 1 956 04 96-99

Az adatvédelmi megbízottunkat az alábbi címen érheti el

Zurich Gruppe Deutschland
Konzerndatenschutz
D-50427 Köln
E-Mail: datenschutz@zurich.com.

Az adatkezelés célja és jogalapjaPurpose and legal basis of data processing

Az Ön személyes adatait az EU általános adatvédelmi rendelete (DSGVO), a szövetségi adatvédelmi törvény (BDSG), a biztosítási szerződésről szóló törvény (VVG) adatvédelem szempontjából fontos rendelkezései és minden további irányadó törvény betartásával kezeljük.

Amennyiben Ön biztosítási védelem iránti igényt nyújt be, akkor szükségünk van az Ön által ennek során megadott adatokra a szerződés megkötéséhez és az általunk vállalandó kockázat felméréséhez. Ha létrejön a biztosítási szerződés, akkor ezeket az adatokat a szerződéses jogviszony teljesítéséhez használjuk, például a kötvény kiállításához vagy számlázáshoz. A kárral kapcsolatos adatokra azért van szükségünk, hogy ellenőrizhessük, hogy biztosítási esemény történt-e, és hogy mekkora a kár mértéke.

A biztosítási szerződés megkötése, ill. teljesítése nem lehetséges az Ön személyes adatainak kezelése nélkül.

Ezenkívül a személyes adataira a biztosításspecifikus statisztikák elkészítéséhez is szükségünk van, például az új díjszabások összeállítása vagy a felügyeleti előírások teljesítése érdekében. A Real Garant Versicherung AG és a Real Garant GmbH Garantiesysteme vállalattal kötött valamennyi szerződés adatait arra használjuk, hogy az ügyfélkapcsolatot összességében láthassuk, például tanácsadás céljából, szerződésmódosítás vagy annak kiegészítése érdekében, a méltányossági eseték elbírálása érdekében vagy átfogó tájékoztatáshoz.

A személyes adatok ilyen jellegű kezelésének jogalapját a szerződéskötés előtti és szerződéses célok vonatkozásában a DSGVO 6. cikk 1 b) bek. képezi.

Az Ön adatait saját és harmadik fél jogos érdekeinek védelmében is kezeljük (DSGVO 6. cikk 1 f) bek.). Erre elsősorban a következő esetekben lehet szükség

  • az IT biztonság és az IT üzemeltetés biztosítása érdekében,
  • a Real Garant Versicherung AG és a Real Garant GmbH Garantiesysteme vállalathoz fűződő ügyfélkapcsolat összességének átláthatósága érdekében,
  • a bűncselekmények megakadályozása és tisztázása érdekében, az adatelemzéseket elsősorban olyan jelek felismerésére használjuk, amelyek biztosítással kapcsolatos visszaélésre utalhatnak.

Ezenkívül a személyes adatait a törvényi kötelezettségek, mint például felügyeleti előírások, kereskedelmi és adójogi nyilvántartás-vezetési kötelezettségek vagy tanácsadási kötelezettségünk teljesítése érdekében is kezeljük. A kezelés jogalapját ebben az esetben a DSGVO 6. cikk 1 c) bek. mindenkori törvényi szabályozásai nyújtják.

Amennyiben az Ön személyes adatait nem a fent megadott célok egyike érdekében kezeljük, akkor előzetesen tájékoztatjuk Önt erről a törvényi rendelkezések keretén belül.

A személyes adatok címzettjeinek kategóriái

Viszontbiztosító:

Az átalunk vállalt kockázatokat specializált biztosítótársaságoknál (viszontbiztosítóknál) biztosítjuk. Ezért szükségessé válhat, hogy továbbítsuk az Ön szerződéses és adott esetben káradatait a viszontbiztosítónak, hogy saját véleményt formálhasson a kockázatról vagy a biztosítási eseményről. Ezenkívül előfordulhat, hogy a viszontbiztosító a saját speciális szaktudása alapján támogatja a vállalatunkat a kockázatelemzés és a teljesítményvizsgálat, valamint az eljárási folyamatok értékelése során. Az Ön adatait csak akkor továbbítjuk a viszontbiztosítónak, ha ez az Önnel kötött biztosítási szerződésünk teljesítéséhez szükséges, ill. az csak a jogos érdekeink védelméhez szükséges terjedelemben történik.

Közvetítő:

Insofar as you receive service from a broker in rAmennyiben Önt a biztosítási szerződései tekintetében egy közvetítő segíti, akkor az Ön közvetítője kezeli a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges kérelem, szerződés, és káradatait. Vállalatunk is továbbítja ezeket az adatokat az Önt segítő közvetítőknek, ha nekik ezekre az adatokra az Önnek nyújtott segítséghez és tanácsadáshoz van szükségük az Ön biztosítással és pénzügyi szolgáltatással kapcsolatos ügyeiben.

Cégcsoporton belüli adatfeldolgozás:

Bizonyos adatkezelési feladatokat specializált vállalatok, ill. a cégcsoportunk részlegei központosítva végzik a Real Garant Versicherung AG számára. A mellékletben található „A Real Garant Versicherung AG szolgáltatóinak áttekintése” című összeállításban megtalálhatja azokat a vállalatokat, amelyek részt vesznek a központosított adatfeldolgozásban.

Külső szolgáltatók:

A szerződéses és törvényi kötelezettségeink teljesítéséhez részben külső szolgáltatókat veszünk igénybe.

Azoknak az általunk alkalmazott megbízottaknak és szolgáltatóknak a listája, akikkel nem csupán ideiglenes üzleti kapcsolatban vagyunk, megtalálhatja a mellékletben „A Real Garant Versicherung AG szolgáltatóinak áttekintése” című összeállításban.

További címzettek:

Ezenkívül további címzetteknek továbbíthatjuk az Ön személyes adatait, mint például hatóságok részére a törvényi tájékoztatási kötelezettségek teljesítése érdekében (például társadalombiztosítók, adóhatóságok vagy bűnüldöző hatóságok részére).

Az adatok tárolási ideje

Akkor töröljük az Ön személyes adatait, amikor már nincs szükség azokra a fent megadott célokból. Ennek során előfordulhat, hogy a személyes adatokat addig tároljuk, amíg vállalatunkkal szemben bármilyen igényt érvényesíthetnek (a törvényi elévülési idő háromtól akár harminc évig terjed). Ezen felül az Ön személyes adatait addig tároljuk, amíg arra törvény kötelez bennünket. A megfelelő bizonyítási és nyilvántartás-vezetési kötelezettségeket többek között a kereskedelmi törvénykönyv, az adótörvény és a pénzmosás elleni törvény írja elő. Ezek alapján az adatmegőrzési időszak akár tíz év is lehet.

Az érintettek jogai

A fent megadott címen kérhet tájékoztatást az Ön személyével kapcsolatban tárolt adatokról. Ezenkívül bizonyos feltételek esetén kérheti az adatai helyesbítését vagy törlését. Továbbá megilletheti Önt az adatai kezelésének korlátozására vonatkozó jog, valamint az Ön által megadott adatok strukturált, széles körben elterjedt és géppel feldolgozható formában történő kiadása iránti jog.

Tiltakozási jog

Önnek joga van indoklás nélkül tiltakozni az Ön személyes adatainak közvetlen üzletszerzési megkeresés céljából történő feldolgozása ellen. Amennyiben jogos érdekek megóvása érdekében kezeljük az Ön adatait, akkor Ön tiltakozhat az ilyen kezelésé ellen olyan okokra hivatkozva, amelyek az Ön különleges helyzetéből következnek. Ezek után már nem kezeljük az Ön személyes adatait, kivéve, ha bizonyítani tudjuk a kezelés kényszerítő erejű, jogos okait, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben vagy a kezelés jogi igények érvényesítését, gyakorlását vagy védelmét szolgálja.

Panaszemelési jog

Ön panasszal élhet a fent megadott adatvédelmi megbízottnál. Ezenkívül joga van panasszal élni az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál. Az esetünkben illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóság:

Der Baden-Württembergische
Datenschutzbeauftragte
Postfach 10 29 32
D-70025 Stuttgart

Adattovábbítás harmadik országba

Amennyiben a személyes adatokat az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli szolgáltatónak továbbítjuk, akkor csak akkor történik meg a továbbítás, ha a harmadik ország vonatkozásában az Európai Bizottság megerősítette a megfelelő szintű adatvédelmet vagy rendelkezésre áll más megfelelő adatvédelmi garancia (például kötelező erejű vállalati adatvédelmi szabályok vagy EU általános szerződési feltételek). Ezzel és a harmadik országból származó szolgáltatóink megfelelő szintű adatvédelmével kapcsolatban részletes információk találhatók a mellékletben a szolgáltatók áttekintésében.

A Real Garant Versicherung AG szolgáltatóinak áttekintése

Az Ön személyes adatait a személyes adatok németországi biztosítási ágazatban történő kezelésére vonatkozó magatartási szabályoknak és az Ön által adott esetben a biztosítási kérelem vagy a szolgáltatás teljesítése keretében megadott hozzájárulásának megfelelően kezeljük. Ez az adatok szolgáltatók számára történő továbbítását is tartalmazza, amennyiben az a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges. Ez a lista az ilyen szolgáltatókat és a szolgáltatók kategóriáit tartalmazza.

Előfordulhat, hogy az egyes szolgáltatók az Európai Gazdasági Térségen kívül találhatók. Az adatok például akkor kerülhetnek továbbításra az ilyen szolgáltatók részére, ha arra feltétlenül szükség van az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez. Egyebekben csak akkor történik ilyen továbbítás, ha biztosított a megfelelő szintű adatvédelem a szolgáltató székhelyén az Európai Bizottság megfelelőségi határozata révén (mint például Svájc esetében) vagy a megfelelő garanciák révén, elsősorban az Európai Bizottság által kiadott egységes adatvédelmi feltételek elfogadása révén (erről nálunk érdeklődhet). Az Európai Gazdasági Térségen kívüli székhelyű szolgáltatókat, ill. kategóriákat 1 jelzéssel jelöljük.

  • Real Garant GmbH Garantiesysteme
  • Zurich Insurance plc subsidiary for Germany

Szolgáltatók, akik a fent nevezett konszerntársaságok számára tevékenységet folytatnak és amelyeknél az adatfeldolgozás fő tevékenység

SzolgáltatóA megbízás tárgya
Zürich Beteiligungs-Aktiengesellschaft (Németország)Központi szolgáltatások (például jog és adók, felülvizsgálat)

Szolgáltatók kategóriái, akik a fent nevezett konszerntársaságok számára tevékenységet folytatnak és amelyeknél a személyes adatok kezelése nem képezi a megbízás fő tárgyát, ill. csak alkalomszerűen végeznek tevékenységet

Szolgáltatói kategóriaA megbízás tárgya
Hulladékkezelő vállalatAkták/adathordozók hulladékkezelése
Asszisztencia szolgáltató1Asszisztencia szolgáltatások
TelefonközpontTelefonos szolgáltatások
NyomdákNyomdai szolgáltatások (nyomtatás/postai küldemény)
Egyéb értékelők, szakértők, ellenőrökSzakvélemények/szakmai összefoglalók készítése, valamint tanácsadás speciális esetekben
IT és telekommunikációs szolgáltatók1IT szolgáltatások (például IT, telefonálás, hálózat, karbantartás)
Munkaerő-kölcsönző cégekBeérkező posta feldolgozása/dokumentumok kezelése
Marketing ügynökségekMarketing akciók
Ügyvédi irodákÜgyvédi szolgáltatások
ViszontbiztosítóKockázatelemzésbe és teljesítményvizsgálatba történő bevonás speciális esetekben
Kárszolgáltató/szanáló/műhelyekTámogatás a kárfeldolgozás során
Fordítók és tolmácsokFordítások és hasonló támogató szolgáltatások
KönyvvizsgálóVizsgálati szolgáltatások
HitelintézetekJóváírás/beszedési művelet

Megjegyzés: Amennyiben a szolgáltatókat nem szigorúan az utasítások alapján alkalmazzák adatfeldolgozóként, hanem saját döntési jogkörrel rendelkeznek (mint például tipikusan a szakértők és értékelők esetében), akkor elmarad az Ön személyes adatainak továbbítása az ilyen szolgáltatók részére, ha Ön nem engedélyezi az adattovábbítást és Ön hivatkozhat arra, hogy az adott helyeztben kivételesen az Ön jogos érdekei elsőbbséget élveznek a továbbító vállalat érdekeivel szemben.

Állapot: 2018/05

A Real Garant GmbH Garantiesysteme szolgáltatóinak áttekintése

Az Ön személyes adatait a személyes adatok németországi biztosítási ágazatban történő kezelésére vonatkozó magatartási szabályoknak és az Ön által adott esetben a biztosítási kérelem vagy a szolgáltatás teljesítése keretében megadott hozzájárulásának megfelelően kezeljük. Ez az adatok szolgáltatók számára történő továbbítását is tartalmazza, amennyiben az a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges. Ez a lista az ilyen szolgáltatókat és a szolgáltatók kategóriáit tartalmazza.

Előfordulhat, hogy az egyes szolgáltatók az Európai Gazdasági Térségen kívül találhatók. Az adatok például akkor kerülhetnek továbbításra az ilyen szolgáltatók részére, ha arra feltétlenül szükség van az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez. Egyebekben csak akkor történik ilyen továbbítás, ha biztosított a megfelelő szintű adatvédelem a szolgáltató székhelyén az Európai Bizottság megfelelőségi határozata révén (mint például Svájc esetében) vagy a megfelelő garanciák révén, elsősorban az Európai Bizottság által kiadott egységes adatvédelmi feltételek elfogadása révén (erről nálunk érdeklődhet). Az Európai Gazdasági Térségen kívüli székhelyű szolgáltatókat, ill. kategóriákat 1 jelzéssel jelöljük.

  • Real Garant GmbH Garantiesysteme
  • Zurich Insurance plc subsidiary for Germany

Szolgáltatók, akik a fent nevezett konszerntársaságok számára tevékenységet folytatnak és amelyeknél az adatfeldolgozás fő tevékenység

SzolgáltatóA megbízás tárgya
Zürich Beteiligungs-Aktiengesellschaft (Németország)Központi szolgáltatások (például jog és adók, felülvizsgálat)

Szolgáltatók kategóriái, akik a fent nevezett konszerntársaságok számára tevékenységet folytatnak és amelyeknél a személyes adatok kezelése nem képezi a megbízás fő tárgyát, ill. csak alkalomszerűen végeznek tevékenységet

Szolgáltatói kategóriaA megbízás tárgya
Hulladékkezelő vállalatAkták/adathordozók hulladékkezelése
Asszisztencia szolgáltató1Asszisztencia szolgáltatások
TelefonközpontTelefonos szolgáltatások
NyomdákNyomdai szolgáltatások (nyomtatás/postai küldemény)
Egyéb értékelők, szakértők, ellenőrökSzakvélemények/szakmai összefoglalók készítése, valamint tanácsadás speciális esetekben
IT és telekommunikációs szolgáltatók1IT szolgáltatások (például IT, telefonálás, hálózat, karbantartás)
Munkaerő-kölcsönző cégekBeérkező posta feldolgozása/dokumentumok kezelése
Marketing ügynökségekMarketing akciók
Ügyvédi irodákÜgyvédi szolgáltatások
Kárszolgáltató/szanáló/műhelyekTámogatás a kárfeldolgozás során
Fordítók és tolmácsokFordítások és hasonló támogató szolgáltatások
KönyvvizsgálóVizsgálati szolgáltatások
HitelintézetekJóváírás/beszedési művelet

Megjegyzés: Amennyiben a szolgáltatókat nem szigorúan az utasítások alapján alkalmazzák adatfeldolgozóként, hanem saját döntési jogkörrel rendelkeznek (mint például tipikusan a szakértők és értékelők esetében), akkor elmarad az Ön személyes adatainak továbbítása az ilyen szolgáltatók részére, ha Ön nem engedélyezi az adattovábbítást és Ön hivatkozhat arra, hogy az adott helyeztben kivételesen az Ön jogos érdekei elsőbbséget élveznek a továbbító vállalat érdekeivel szemben.

Állapot: 2018/05